Föreningens stadgar

 

§ 1.

 

Släkten Stenhammars förening har till uppgift:

  • att till inbördes nytta och trevnad verka för sammanhållningen mellan släktmedlemmarna
  • att dels understödja, dels låta verkställa forskningar rörande släktens historia och enskilda släktmedlemmars liv och öden
  • att i samband därmed låta publicera eller på annat sätt bland släktens medlemmar sprida resultaten av dessa forskningar
  • att hjälpa behövande släktmedlemmar
  • att i övrigt tillgodose släktens och dess medlemmars intressen

 

§ 2

 

Berättigade till medlemskap i föreningen äro alla från Nils på Hamra i V. Stenby i Östergötland härstammande, som bära eller burit namnet Stenhammar, samt dess makar och barn ävensom barns makar. Övriga släktingar, vilka är intressera sig för föreningens syften, kunna genom släktstyrelsen inbjudas att inträda i föreningen.

 

 

§ 3

 

Föreningens ledning är anförtrodd åt en släktstyrelse, bestående av släktens ålderman och tre ledamöter, vilka jämte personliga ersättare väljas å ordinarie släktmöte för tiden intill nästa ordinarie möte. Släktens ålderman är styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ålderman, släktskrivare och kassabevarare.

 

 

§ 4

 

Ordinarie släktmöte hålles på kallelse av släktstyrelsen vart tredje till femte år å tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra släktmöte sammankallas på beslut av styrelsen eller då minst tio släktmedlemmar gjort framställning därom hos styrelsen. Vid släktmöte ledas förhandlingarna av släktens ålderman eller vid för fall av denne av den mötet därtill utser. Rösträtt vid släktmöte tillkommer varje föreningsmedlem, som fyllt aderton år. Ärende avgöres genom enkel röstövervikt; vid lika röstetal gäller den mening, åldermannen företräder. Dock erfordras två tredjedelars röstövervikt vid avgörande av fråga som nedan i §§ 6 och 6 förmäles.

 

 

§ 5

 

Föreningsmedlem. som fyllt aderton år, erlägger en årsavgift, vars storlek vid ordinarie släktmöte bestämmes för tiden intill nästa ordinarie möte. Yngre släktmedlemmar betala ingen årsavgift. Av genom medlemsavgifter och gåvor inflytande medel bildas en släktkassa, som står under styrelsens förvaltning. ur kassan äger styrelsen enligt eget beprövande bestrida föreningens utgifter i överensstämmelse med dess syften. Föreningen tecknas av åldermannen jämte en styrelseledamot. Räkenskaperna granskas till ordinarie släktmöte av tvenne granskare, vilka tillika med personliga ersättare utsetts därtill vid näst föregående möte.

 


§ 6


Fråga om föreningens upplösande skall avgörande hänskjutas till släktmöte. Besluta två på varandra följande släktmöten, av vilka det ena skall vara orinarie, med två tredjedelars röstövervikt, att föreningen skall upplösas, gånge sådant beslut i verkställighet. Vid det sista av dessa släktmöten skall ock beslut fattas angående användningen av behållen kassatillgång vid föreningens upplösande. Sagda tillgång må användas till hedrande av avliden släktmedlems minne eller annat med föreningens syften överensstämmande. vid samma släktmöte skall ävenså beslutas, hur föreningens handlingar och övriga gemensamma egendom skall för framtiden förvaras, vårdas och förvaltas. Därvid bör eftersträvas, att handlingar och släktminnen hållas samlade, på betryggande sätt förvarade och för framtida forskning tillgängliga.

 

 

§ 7


Dessa stadgar må icke ändras, med mindre två på varandra följande släktmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie, med två tredjedelars röstövervikt därom besluta.