Protokoll fört vid årsmöte i samband med föreningen Stenhammars släktmöte
den 2 oktober 2021 i Vreta Kloster
 

§1. Mötets öppnande
 Styrelsens ordförande Elisabeth Stenhammar-Larsson öppnade årsmötet.
§2. Val av ordföranden för årsmötet
Till ordförande valdes Elisabeth Stenhammar-Larsson.
§3. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Margaretha Stenhammar.
§4. Val av justerare
Till justerare, jämte ordföranden. valdes Olof Stenhammar.
§5. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§6. Styrelsens ledamöter
Elisabeth Stenhammar-Larsson, ordförande
Gertrud Graf, sekreterare
Katarina Elvin, sekreterare för Hemsidan
Lars Stenhammar och Margaretha Stenhammar, kassör
Emil Stenhammar, ledamot
Nyval av två ledamöter: Alexander André (ledamot) och Eva Geli-Stenhammar (suppleant)
§7. Tidigare ledamot avtackades
Annhild Lundgren avtackades för sitt arbete i styrelsen med blomma och present.
§8. Valberedningen
Gunnar Lundgren sitter kvar i valberedningen tillsammans med nyinvald medlem, Johan Stenhammar.
§8. Kassarapport
Behållning på föreningens konto  i Nordea uppgår till 13.336,60 kr. 
Utgifter hittills under innevarande år: Cateringlunch 2/10, Bankavgift till Nordea.
§9. Revision
Diskuterades behov av revision. Beslutades med tanke på medlemskontots ringa omsättning och behållning att revision inte behövs. Uppgifter om kontots omsättning och behållning lämnas av kassören vid varje styrelsemöte.
§10. Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.
§11. Hemsidan
Katarina Elvin önskar få in meddelande om vad som timat i släkten sedan senaste årsmötet i Ekebyborna 2018, för införsel på hemsidan. Mats Stenhammar kommer att hjälpa till med att flytta släktföreningens hemsida till en annan leverantör.
Kod till matrikeln får man av kassören ( larsstenhammar@yahoo.com; margarethastenhammar@yahoo.com ) när man betalat årsavgiften: 100 kr för enskild person över 18 år, 200 kr för familj.
§12. Förslag på kommande programpunkter
Besöka:
Boo Gård i Västra Harg som tidigare funnits i släkten.
Viby Gård i Östra Ryd som varit i släkten Stenhammars ägo i många år.
Den internationella sångtävlingen i Norrköping 2022.
Vi inbjuds av Sonja Stenhammar till sångtävlingens Grande Final den 17 juni kl. 18:00 i Konsert och Kongress i Norrköping. Beslutades att intresserade medlemmar i släktföreningen avnjuter en gemensam måltid på någon av stadens restauranger innan föreställningen börjar. Anmälan skickas till:  sonja.stenhammar@norrkoping.se .
Släktföreningen samlas till släktmöte med årsmöte vart tredje år. Däremellan har vi släktträffar om möjligt varje år.
Beslutades att planera för en släktträff till den 26/8 2023.
§13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planerades till den 2 oktober 2021 via Zoom
§14. Ordföranden avslutade mötet.
 
Vid pennan
Margaretha Stenhammar
 
Justerare
Elisabeth Stenhammar-Larsson
 
Olof Stenhammar
 

Protokoll från styrelsemöte i Släkten Stenhammars förening,

Stockholm den 13 januari 2008

Närvarande: Katarina Elvin, Madeleine Blomberg, Cai Brockmann, Elisabeth Stenhammar-Larsson, Fredrik Stenhammar

 

1. Mötet förklaras öppnat och dagordningen fastställs. Elisabeth Stenhammar-Larsson väljs till mötesordförande.

 

2. Till mötessekreterare väljs Fredrik Stenhammar. Till protokolljusterare väljs

Katarina Elvin.

 

3. Det antecknas att Carl-Wilhelm Stenhammar begärt att bli entledigad från uppdraget som ålderman. I hans ställe väljs Elisabeth Stenhammar-Larsson.

 

4. Styrelsen konstituerar sig.

 

5. Katarina Elvin väljs till vice ordförande.

 

6. Emil Stenhammar väljs till släktskrivare.

 

7. a) Cai Brockmann väljs till kassabevarare

b) Styrelsen beslutar att utse Elisabeth Stenhammar-Larsson och Cai Brockmann

till firmatecknare, var för sig.

 

8. Cai Brockmann redogör för föreningens ekonomi, se bilaga 1. Det antecknas att det finns 13 000 kr i kassan. Eftersom inget utskick utgått under det gångna året beslutas det att låta medlemsavgiften för år 2006 omfatta även år 2007

 

9. Styrelsen beslutar att lämna ett bidrag om tvåtusentrehundra (2 300) kr till släkten Lönnberg för dess medverkan i 2007 års släktkalender.

 

10. Framtidsplaner. a) Det antecknas att en ny solisttävling kommer att äga rum i Norrköping i början av juni. Det beslutas att anordna en släktträff i anslutning till denna.

b) Nästa ordinarie släktmöte skall hållas år 2009.

c) Vidare beslutas att tidigare under våren anordna ett besök på arkitekturmuseum för att titta på Ernst Stenhammars alster. Katarina Elvin åtog sig att kontakta Arkitektur-museet för att få mer information.

d) Det diskuteras om släktkrönikan kan förenklas och distribueras per e-post.

e) Det beslutas att Katarina Elvin och Cai Brockmann skall utreda möjligheterna för släktföreningen att ha en egen hemsida.

 

11. Övriga frågor. Inför nästa möte bör utarbetas ett förslag om revidering av stadgarna enligt släktmötets uppdrag. Det bör klargöras att styrelsen endast består av ordinarie ledamöter. Minsta antal medlemmar samt minsta antal närvarande för beslutsförhet bör framgå.

 

12. Mötet förklaras avslutat.

Som ovan

 

Fredrik Stenhammar Katarina Elvin

Mötessekret Justerare

 Släkten Stenhammars Förening

Styrelsemöte den 23 mars 2009

i Runtuna prästgård hos Emil Stenhammar

 

Dagordning: Närvarande:

 1. Släktmöte Emil Stenhammar

 2. Brevsamlingar Katarina Elvin

 3. Hemsida Mats Stenhammar

 4. Släktkalendern Fredrik Stenhammar

 5. Medlemsbrev Elisabeth Stenhammar-Larsson

 6. Fotobok

 7. Ekonomi

 8. Avslut

 

1& Släktmöte

Beslöts att nästa släktmöte ska hållas den 12 september 2009 med Vreta Kloster som centrum. Annhild och Gunnar Lundgren kontaktas för medhjälp.

 

2& Brevsamlingar

Flera av släktens medlemmar har brevsamlingar m.m. som bör katalogiseras. Vidare ska undersökas möjligheten och kostnaden för att förvara släktmaterial i ett arkiv t.ex. Linköping eller Vadstena. Katarina och Bettan ska hitta ett par dagar för att gå igenom materiel på Linköpings stiftsbibliotek.

 

3& Hemsida

Mats fick i uppdrag att fråga Karolina (Mats dotter) huruvida hon vill åta sig att göra en hemsida för föreningen.

 

4& Släktkalendern

Beslöts att Emil tecknar för nästa utgåva (2011?).

 

5& Medlemsbrev

Medlemsbrev utskickas med information om släktmöte. Samt påminnelse om årsavgift. Mats ansvarar.

 

6& Fotobok

På nätet finns flera program för att skapa en släktfotobok där medlemmar kan lägga in gamla och nya fotografier med korta kommentarer.

Beslöts att detta ska kombineras med hemsidan.

 

7& Ekonomi

Tillgångarna vid årsskiftet var drygt 14 000 SEK. Föreningen har en bra ekonomi. som tillåter bl.a. deltagande i släktkalender, hemsida, subventionering av släktmöte.

 

8& Mötet avslutades.

 

Elisabeth Stenhammar-Larsson Emil Stenhammar

oldkvinna släktskrivare

 

Protokoll från styrelsemöte i Släkten Stenhammars förening, Stockholm den 23 januari 2011

Närvarande: Cai Brochmann, Elisabeth Stenhammar-Larsson, Emil Stenhammar, Katarina Elvin och Mats Stenhammar

 1. Mötet förklaras öppnat och dagordningen godkändes. Elisabeth Stenhammar-Larsson valdes till mötesordförande.

 2. Till mötessekreterare valdes Katarina Elvin.

       3.  Elisabeth justerar protokollet

 

4. Släktmötet 2011

Diskuterades förslag på platser för nästa släktmöte. Beslöts att Elisabeth tar kontakt med Olof Stenhammar för att höra sig för om möjligheten att släkten träffas på Värmdö. Beslöts att Emil undersöker i andra hand om mötet kan äga rum i Häradshammar.

Datum för träffen föreslogs till den 3 september 2011.

 

5. Hemsidan

Studerades släkten Stenhammars hemsida www.stenhamrar.se som nu börjar ta form efter en tids uppehåll i arbetet. Flera förslag på ytterligare innehåll kom upp. Bl.a. finns det fler släktkrönikor skrivna av Kerstin Stenhammar som Emil skall skicka till Katarina för att läggas in. Elisabeth/Emil lovade att skicka Mathilda Stenhammars häfte om Risingebygden. Vidare hoppades Katarina att få in fler foton från styrelsen och övriga medlemmar.

 

Diskuterades också personuppgiftslagen när det gäller medlemsuppgifter, texter och bilder. Något medlemsregister kommer inte att finnas på hemsidan om inte de sidorna går att låsa med ett lösenord och även då kommer medlemmarna att tillfrågas för ett godkännande. Övriga släktuppgifter bör inte vara yngre 100 år förutom de som återfinns i Släktkalendern. Uppgifter om styrelsemedlemmar skall dock finnas.

Katarina har behövt ha hjälp av en it-tekniker för vissa delar av skapandet av hemsidan vars arvode skall betalas av föreningen. Nu har Mats dotter, Karolina, åtagit sig att hjälpa till.

 

6. Medlemsbrev

Ett medlemsbrev skall skickas ut till medlemmarna. Brevet skall innehålla information bl.a. om släktmötet, hemsidan, nya och avlidna släktingar och en påminnelse om årsavgift. Emil uppdrogs att ansvara för detta i samarbete med Mats.

 

7. Svenska släktkalendern

Diskuterades om vi kommer att hinna vara med i nästa utgåva av kalendern 2012. Beslöts att Emil gör en intresseanmälan.

 

 1. Ekonomi

Vid årsskiftet var föreningens tillgångar litet över 11 000 SEK. Utgifter väntar i år både för hemsidan och för Svenska släktkalendern

 

9. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

 

Vid protokollet: Justeras:

 

 

Katarina Elvin Elisabeth Stenhammar-Larsson